top of page

JULIJA POCIUTE. QR2


From January 13 to April 14, 2023. IRMA Collaborative’s LOGS MÃKSLAI (Window for Art) Gallery is pleased to present the light sculpture OR2 from the series of exhibition tree of creation tree of destruction created by Lithuanian artist Julija Pociute.

Address: Pērnavas 60-13, Riga LV1009, Latvia


The exhibition was inspired by poet’s Richard Berengarten poem Tree*. This poem is a sensitive and strong art piece containing 365 lines about tree as the person, friend, relative, your mother or child. Julija is interested in the various ways of experienced and inexperienced connection with nature and inner self, the way of connecting with nature and feeling the layers of human and non-human realities. Her belief is strengthened by such quote: “Humanity’s relationship to the natural world has been a topic of scholarship since ancient times, yet with growing recognition of environmental crises over the past decades, society’s disconnection from nature has been proposed as a root cause of unsustainability.” [e.g., Pyle 1993; Folke et al. 2011; Dorninger et al. 2017]

* The pattern of the light sculpture is made from a generated QR code where you can scan the poem. QR (Quick Response) offers a fast answer, but when scanned, we get a long poem that suggests that sustainability decisions are needed every day.

Scan the QR code for poem:

No 2023. gada 13. janvāra līdz 14. aprīlim IRMA Collaborative galerija LOGS MÃKSLAI ar prieku prezentē lietuviešu mākslinieces Jūlijas Pocūtes radīto gaismas skulptūru QR2 no izstāžu sērijas radīšanas koks, iznīcības koks.

Izstāde tapusi, iedvesmojoties no dzejnieka Ričarda Berengārtena poēmas Koks*. Šis dzejolis ir jūtīgs un spēcīgs mākslas darbs, kurā ir 365 rindiņas par koku kā personu, draugu, radinieku, māti vai bērnu. Mākslinieci interesē dažādi pieredzēti un vēl neatklāti veidi saiknei ar dabu un iekšējo Es, izprotot savienojuma radīšanu ar dabu, sajūtot gan cilvēciskās, gan pārcilvēciskās realitātes slāņus. Jūlijas pārļiecību stiprina šādi vārdi: “Cilvēces attiecības ar dabas pasauli ir bijis zinātnisks temats kopš seniem laikiem, tomēr, pēdējo desmitgadu laikā arvien vairāk atpazīstot ekoloģiskās krīzes, atslēgšanās no dabas ir ierosināta kā galvenais neilgtspējīgas sabiedrības cēlonis.”[piemēram, Pyle 1993; Folke et al. al. 2011; Dorninger et al. 2017]

*Gaismas skulptūras raksts veidots no ģenerēta QR koda, kurā var skenēt dzejoli. QR (Quick Response) piedāvā ātru atbildi, taču skenējot mēs iegūstam garu dzejoli, kas liek domāt, ka lēmumi par ilgtspējību ir nepieciešami katru dienu.


43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page